REGULAMIN

W trosce o Państwa bezpieczeństwo danych osobowych uprzejmie prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej regulaminem serwisu slubglamour.plAkceptacja Regulaminu pozwala w pełni korzystać z usług serwisu.

NINIEJSZY REGULAMIN OKREŚLA

ART. 1 WSTĘP

ART. 2 DEFINICJE

ART. 3 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ USŁUGODAWCĘ

ART. 4 WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

ART. 5 REJESTRACJA W SERWISIE

ART. 6 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

ART. 7 ZASADY KORZYSTANIA Z OGŁOSZEŃ

ART. 8 INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW

ART. 9 DANE UŻYTKOWNIKÓW

ART. 10 ZABLOKOWANIE WIZYTÓWKI FIRMY

ART. 11 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

ART. 12 POMOC TECHNICZNA i REKLAMACJE

ART. 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWEArt. 1 WSTĘP

Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r., (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204), a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu internetowego www.slubglamour.pl. Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Serwisu, a także prawa i obowiązki Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis. Każdy Użytkownik przed rejestracją zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może zostać uczestnikiem Serwisu po uprzedniej akceptacji wszystkich jego postanowień.

Art. 2 DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. SLUBGLAMOUR.PL - serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym WWW.SLUBGLAMOUR.PL

2. Regulamin - rozumie się przez to przedmiotowy dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora

3. Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący serwis internetowy

4. Użytkownik zarejestrowany - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która poprzez akceptację regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej posiada dostęp do usług Serwisu w dalszej części regulaminu nazywany Użytkownikiem

5. Użytkownik nie zarejestrowany - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, korzystająca z usług serwisu bez przejścia procedury rejestracyjnej.

6. Serwis/Strona - portal SLUBGLAMOUR.PL, figurujący pod adresem internetowym www.slubglamour.pl będący platformą internetową, umożliwiający Użytkownikom zamieszczanie wizytówek z danymi i opisem przedstawiającym zakres działalności oraz świadczący inne usługi drogą elektroniczną.

7. Wizytówka firmy - strona Użytkownika zawierająca dane, informacje, zdjęcia i logotypy przekazane przez niego dobrowolnie do Serwisu, z którymi mogą zapoznać się inni Użytkownicy.

8. Spis firm - zbiór danych, informacji, zdjęć, logotypów przekazanych Administratorowi przez Użytkowników, które są za ich zgodą gromadzone, w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, na potrzeby świadczonych przez Administratora usług.

9. Ogłoszenia - zbiór ogłoszeń zgłaszanych przez zarejestrowanych oraz niezarejestrowanych Użytkowników, dotyczący oferowanych przez nich produktów lub usług. Zawierający, zdjęcia, informację, ceny oraz dane kontaktowe.

10. Galeria zdjęć - zbiór zdjęć dodawanych i usuwanych przez zarejestrowanych użytkowników, zawierające treści związane z tematyką strony.

Art. 3 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ USŁUGODAWCĘ

USŁUGA INFORMACYJNA – usługa polegająca na udostępnieniu Użytkownikom treści informacyjnych zawartych na stronach Serwisu. Udostępnienie usługi następuje na indywidualne żądanie Użytkownika i jest bezpłatne;

USŁUGA KOMUNIKACYJNA – usługa polegająca na udostępnieniu Użytkownikom opcji zamieszczania przez nich opinii/komentarzy na temat artykułów oraz innych materiałów znajdujących się na stronach Portalu, a także umożliwiająca komunikację pomiędzy Użytkownikami za pośrednictwem usługi FORUM SLUBGLAMOUR.PL, w ramach której Użytkownicy mogą przedstawiać swoje komentarze, opinie, poglądy na wybrane tematy. Udostępnienie usługi jest bezpłatne i następuje po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie;

USŁUGA WYSZUKIWANIA – usługa polegająca na udostępnieniu Użytkownikom opcji wyszukiwania żądanych przez nich informacji w zasobach Strony.

OGŁOSZENIA – usługa, w ramach której istnieje możliwość zamieszczania przez Użytkowników ogłoszeń drobnych na stronach Serwisu;

WPIS W BAZIE FIRM – usługa, w ramach której istnieje możliwość bezpłatnego zamieszczania informacji o firmie prowadzonej przez Użytkownika;

WIZYTÓWKA FIRM – usługa, w ramach której istnieje możliwość odpłatnego zamieszczenia na stronach Portalu informacji o prowadzonej przez Użytkownika firmie w sposób pozwalający na odróżnienie od pozostałych informacji o firmach zamieszczonych na stronach Portalu;

USŁUGA REKLAMOWA – usługa, w ramach której istnieje możliwość emisji materiałów reklamowych na zasadach określonych w Regulaminie świadczenia usług reklamowych oraz indywidualnie zawieranych umowach;

NEWSLETTER – usługa, w ramach której za zgodą wyrażoną przez Użytkownika, otrzymuje on bezpłatną prenumeratę najnowszych informacji z portalu „SLUBGLAMOUR.PL” dostarczaną Użytkownikowi w formie elektronicznej na adres wskazanej przez niego poczty elektronicznej.

Art. 4 WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

3. Wszystkie materiały znajdujące się na stronie internetowej serwisu WWW.SLUBGLAMOUR.PL, w szczególności teksty, zdjęcia, opisy, układ graficzny, projekty oraz wzory produktów stanowią wyłączną własność twórców strony i podlegają prawnej ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).

ART. 5 REJESTRACJA W SERWISIE

1. Użytkownikiem Serwisu jest każdy, kto wyświetla za pomocą przeglądarki internetowej strony Serwisu WWW.SLUBGLAMOUR.PL.

2. Zarejestrowanym użytkownikiem Serwisu zostaje każdy, kto zarejestrował swoje konto w Serwisie WWW.SLUBGLAMOUR.PL.

3. Użytkownikiem Serwisu zostaje się po dokonaniu rejestracji, której towarzyszy wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem: http://WWW.SLUBGLAMOUR.PL/rejestracja/

4. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym zgodnie z prawdą swoich danych: nazwy firmy, imienia i nazwiska, adresu internetowego i opcjonalnie innych danych.

5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony.

6. Administrator może odmówić rejestracji Użytkownika bez podania przyczyny.

7. Utworzenie darmowej Wizytówki Firmy następuje po uzupełnieniu zgodnych z prawdą danych: adresu firmy, telefonu, adresu www, opisu działalności.

8. Utworzenie płatnej Wizytówki Firmy następuje po wypełnieniu zgodnie z prawdą danych: adresu firmy, telefonu, adresu www, opisu działalności, danych potrzebnych do wystawienia faktury VAT i wniesieniu opłaty przewidzianej w cenniku Serwisu.

9. Dodanie ogłoszenia do Giełdy następuje po wypełnieniu zgodnie z prawdą danych: nazwy usługi lub produktu, opisu, ceny i dokonaniu opłaty przewidzianej w cenniku Serwisu.

Art. 6 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Każdy Użytkownik może mieć tylko jedną Wizytówkę firmy. Założenie przez Użytkownika więcej niż jednej Wizytówki Firmy wymaga uprzedniej zgody wyrażonej przez Administratora.

2. Zakazuje się udostępniania swojej Wizytówki Firmy innym Użytkownikom, jak i korzystania z Wizytówek Firm należących do innych Użytkowników.

3.Wszelkie dane wpisywane przez Użytkownika do Wizytówki Firmy, a w szczególności: nazwa firmy, adres, numery telefonów, adres poczty elektronicznej, strona www, powinny być umieszczone w specjalnie do tego celu przygotowanych rubrykach.

4. Zabrania się umieszczania w miejscu na nazwę firmy i w opisie zakresu działalności firmy Użytkownika danych kontaktowych, adresów stron internetowych, adresów poczty lub innych kodów HTML.

5.Wszelkie dodawane przez Użytkownika pliki graficzne takie jak: logo, zdjęcia, lub inne formy graficzne nie mogą zawierać danych kontaktowych, adresów www, adresów poczty elektronicznej. Uregulowanie to nie dotyczy dodawanych przez Użytkownika bannerów i plików graficznych ilustrujących rabaty i promocje.

6. Zabrania się zamieszczania i publikowania w Wizytówkach firm, ogłoszeniach , Komisie, treści nie zgodnych z polskim prawem i uznanych ogólnie za obraźliwe, a w szczególności, które łamią następujące przepisy prawne:

- przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.);

- zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.);

- obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego);

- obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 - 196 Kodeksu karnego);

- propagują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.);

- propagują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.);

- zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego); - umieszczanie treści i zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne.

7. Zabrania się umieszczania w Wizytówkach firm i ogłoszeniach materiałów, do których Użytkownik nie posiada autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.

8. Użytkownikom Portalu zabrania się: rozpowszechniania lub publikowania spamu, piramid, łańcuszków internetowych, rozpowszechniania wirusów, korzystania z jakichkolwiek narzędzi, umożliwiających dostęp do stron Portalu i gromadzenie pochodzących z niego treści, gromadzenia informacji o innych Użytkownikach, rozsyłania za pomocą Serwisu niezamówionej informacji handlowej oraz spamu.

9. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Administrator ma prawo do zablokowania Wizytówki firmy. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów. Administrator jest wówczas uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody.

10. Użytkownik Serwisu SLUBGLAMOUR.PL ma prawo do:

- umieszczania komentarzy do zdjęć w Galerii i do Artykułów

- oceniania zdjęć w Galerii i oceniania Artykułów

11. Zarejestrowany użytkownik serwisu SLUBGLAMUR.PL ma prawo do:

- zakładanie tematów w poszczególnych Kategoriach na Forum

- zamieszczania postów na Forum oraz komentarzy i ocen na Stronie

- wglądu w swoje dane, ich modyfikacji

- możliwość dodawania zdjęć do Galerii

- możliwość dodawania zdjęcia do Profilu (awatar)

- zamieszczania swoich prywatnych wpisów w dostępnych tematach

- zamieszczania swoich ogłoszeń

- usunięcia swojego profilu oraz zdjęć z Galerii Serwisu (z wyłączeniem komentarzy) następuje poprzez kontakt z Administratorem

12. Kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie, w tym udostępnianie w Internecie, rozpowszechnianie w całości lub części wszelkich prezentowanych na stronie serwisu SLUBGLAMOUR.PL treści wymaga uprzedniej pisemnej zgody właścicieli Serwisu, w przeciwnym razie stanowi naruszenie praw autorskich i spowoduje podjęcie czynności prawnych.

13. Właściciele Serwisu SLUBGLAMOUR.PL nie ponoszą odpowiedzialności za treści publikowane przez użytkowników na stronach Serwisu. W szczególności, nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie opublikowanych w Serwisie SLUBGLAMOUR.PL treści przez osoby trzecie.

Art. 7 ZASADY KORZYSTANIA Z OGŁOSZEŃ

1 Ogłoszenia Sprzedam/Kupię/Zamienię/Oddam/Szukam mogą dodawać Użytkownicy i Użytkownicy nie zarejestrowani po wcześniejszym wypełnieniu formularza i zaakceptowaniu Regulaminu.

2. Treść ogłoszeń zamieszczanych w komisie mogą dotyczyć tylko i wyłącznie rzeczy używanych i odpowiadać dostępnym kategoriom.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść i aktualność ogłoszeń zamieszczanych w komisie.

4. Ogłoszenia niespełniające wymogów Regulaminu będą niezwłocznie usuwane z Serwisu.

5. Dane osobiste, szczególności dane kontaktowe, takie jak miejscowość, adres, telefon stacjonarny, telefon komórkowy, adres email Użytkownik wskazuje dobrowolnie i wyraża zgodę na ich ujawnienie na stronach Portalu. Użytkownik wskazuje powyższe dane na własne ryzyko i nie przysługuje mu wobec Usługodawcy roszczenie o naprawienie szkody wynikłej z umieszczenia przez Usługodawcę na Stronie danych nieoznaczonych jako niezbędne.

6. Zakazane jest:

- dostarczanie przez Użytkownika korzystającego z usługi KOMIS SLUBGLAMOUR.PL treści o charakterze niezgodnym ze stanem faktycznym, wprowadzających w błąd lub niezgodnych z obowiązującym prawem lub dobrymi obyczajami,

- wielokrotne umieszczanie tego samego ogłoszenia w tej samej kategorii lub w wielu kategoriach,

- zamieszczanie nieodpowiednich wyrażeń słownych w anonsach (najczęściej w tytule ogłoszenia, oraz lokalizacji) w celu polepszenia swojej pozycji w wyszukiwarkach,

- zamieszczanie w ogłoszeniach linków prowadzących do anonsów na innych zewnętrznych stronach,

- zabrania się Sprzedającym podawania jako numer kontaktowy numerów o podwyższonej opłacie (numery telefonów zaczynające się od 0-207, 0-208, 0-300, 0-400, 0-700, 0-701, 0-703, 0-704, 0-707, 0-708, 0-800, 0-801, 0-802, 0-804, 0-806, 0-808), ze względu na wyższe od standardowej opłaty za połączenie telefoniczne oraz innych nie wymienionych powyżej numerów telefonów mogących godzić w dobro użytkowników strony. Zabrania się również podawania takich numerów bezpośrednio w treści ogłoszenia.

7. Właściciele Serwisu SLUBGLAMOUR.PL nie ponoszą odpowiedzialności za treści publikowane przez użytkowników w Ogłoszeniach. Tym samym nie mogą stanowić strony w sporach pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, w myśl przepisów kodeksu Handlowego i Prawa Cywilnego.

Art. 8 INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW

1. Administrator zastrzega prawo do przesyłania pocztą elektroniczną informacji komercyjnych dla zarejestrowanych Użytkowników. Informacje mogą dotyczyć nowości w Serwisie, ofert rabatowych i promocji.

2. Administrator może przesyłać informacje dla użytkowników nie częściej jak 2 razy w miesiącu.

Art. 9 DANE UŻYTKOWNIKÓW

1. W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami określonymi w polityce prywatności i bezpieczeństwa i zgodnie z Ustawą o "Ochronie Danych Osobowych" z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 1997, nr 133, poz. 833) oraz ustawą z dnia 18.07.2002r. (DZ.U. nr 144 poz. 1204) "O świadczeniu usług drogą elektroniczną".

2. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych

3. Administrator ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Serwisu przez Użytkownika od uprzedniego potwierdzenia przez niego danych rejestracyjnych firmy, stosownymi dokumentami, poprzez przesłanie kserokopii dokumentu potwierdzającego dane rejestracyjne firmy.

4. W przypadku wątpliwości Administratora, co do zgodności z prawdą bądź aktualności danych podanych przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym i Wizytówce Firmy, Giełdzie Ślubnej i Komisie, Administrator może wezwać Użytkownika do usunięcia nieprawdziwych danych lub zablokować wyżej wymieniony wpisy firmy na czas nieokreślony.

Art. 10 ZABLOKOWANIE WIZYTÓWKI FIRMY

1. Administrator ma prawo do zablokowania Wizytówek firm, które łamią którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu,a w szczególności:

- w razie podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę innych Użytkowników lub Administratora,

- umieszczenia w Serwisie treści lub zdjęć mających negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu,

- umieszczenia treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z przepisami prawa, propagujących przemoc, nienawiść,

- naruszających normy moralne lub dobre obyczaje.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania zdjęć umieszczonych w Serwisie, które są sprzeczne z Regulaminem lub niezgodne z rodzajem działalności Użytkownik.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Wizytówek firm w przypadku naruszenia regulaminu, bez zwrotu wniesionych opłat.

Art. 11 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Serwisu wynikające z przyczyn niezależnych, a w szczególności: awarii sprzętu, inną awarią techniczną oraz niedozwoloną ingerencją osób trzecich.

3. Publikowane na stronach Serwisu informacje o charakterze reklamowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Administrator nie bierze odpowiedzialności za ich treść.

4. Informacje zawarte w naszym Serwisie nie mają charakteru porady np. porady prawnej, podatkowej, finansowej, medycznej lub jakiejkolwiek innej. Nie udzielamy żadnych gwarancji użyteczności jakichkolwiek informacji do określonego celu.

5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w tym bez ograniczeń, szkody polegające na utracie przyszłych dochodów, utracie lub niemożliwości korzystania z informacji, oraz nieprzydatności materiałów.

6. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratora bądź innych Użytkowników.

Art. 12 POMOC TECHNICZNA i REKLAMACJE

1. Wszelkie problemy Techniczne w funkcjonowaniu Serwisu należy zgłaszać Administratorowi poprzez formularz kontaktowy umieszczony w Serwisie.

2. Pomoc techniczna będzie udzielana w możliwie najkrótszym czasie.

3. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

4 Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Wizytówkę firmy Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Wizytówki.

Art. 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go na stronie internetowej Serwisu.

3. Sądem właściwy dla rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

4. Regulamin jest dostępny pod adresem REGULAMIN